Posts tagged училища

За образованието и училищата

За образованието и училищата

Образованието е тема, в която се чувствам сериозно подготвен и ще продължа да работя за осъществяване на идеите си в тази област. Каква е ролята на образованието? Семейството създава човек, образованието би трябвало да превърне този човек в гражданин. Познаващ и обичащ светът около себе си и добрите порядки в него. Компетентен и полезен. Познахте […]

Повече, по-възрастни и по-различни европейци

Повече, по-възрастни и по-различни европейци

През юни 2010 г. Европейският съвет прие нова 10 годишна стратегия за повече работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията, наречена Европа 2020, определя как да се преориентират съществуващите политики за управление на кризи към средно и дългосрочните цели за насърчаване на растежа и заетостта и да се гарантира бъдещата устойчивост на публичните […]

Архив